Tau7vBfJWXk

Броварець Тетяна Михайлівна – канд. філол. наук, м. н. с. відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України

29 жовтня 2018 р. – захистила дисертацію “Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: генеза, семантика, прагматика” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (10.01.07 – фольклористика).

Публікаційна діяльність

1. Волковічер Т. М. Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: ґенеза, семантика, прагматика : [Монографія] / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2019. 173 с.

2. Волковичер Т. М. Картины художников 2-й половины XIX в. и их влияние на сюжетно-эпиграфическую вышивку / Т. М. Волковичер // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – Вып. 24. – С. 376-382.

3. Волковічер Т. Ґенеза та шляхи поширення вишитих вербально-іконічних сюжетів кін. ΧΙΧ – сер. XX ст. / Т. Волковічер. – Мова і культура. – 2017. – Вип. 20. – Т. 1 (186). – С. 31-34.

4. Волковичер Татьяна. Вербально-визуальные вышивки как результат взаимовлияния профессиональной, массовой и народной культуры / Татьяна Волковичер // Littera Scripta № 9 : Jauno filologu rakstu krājums. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. – Lpp 39-47. – Режим доступа : https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Littera_Scripta_9-_2017_.pdf.

5. Волковічер Т. Згадки про епіграфічну вишивку кінця ΧΙΧ – середини XX століття в наукових дослідженнях, журналістських статтях і тематичних інтернет-форумах / Т. Волковічер. – Слов’янський світ. – 2016. – Вип. 15. – С. 229-239.

6. Волковічер Т. Явища синонімії, омонімії, паронімії вишитих вербально-іконічних текстів кін. ΧΙΧ – сер. XX ст. / Т. Волковічер. – Мова і культура. – 2016. – Вип. 19. – Т. 1 (181). – С. 99-102.

7. Волковічер Т. Вишиті вербальні тексти на українських рушниках кін. XІX – першої пол. XX ст.: фольклор чи фейклор? / Т. Волковічер // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 18-20. – С. 76-84.

8. Волковічер Т. Концепт «Доля» на українському рушнику / Т. Волковічер // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 286-296.

9. Волковічер Т. Суґестивна графіка українського рушника: ґенеза, структура, семантика / Т. Волковічер // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 193-202.

10. Волковічер Т. Вербальні та візуальні формули сюжетно-епіграфічних вишитих виробів кінця ΧΙΧ – середини XX ст. / Т. Волковічер // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т мистецвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 30-32.

11. Volkovicher Tetiana. The Meaning of Folk Inscriptions on Embroidered Towels: “Gaffes” of Embroideresses or Misconceptions of Researcahers? / Tetiana Volkovicher // Folklorists are Fallible (International Conference of Folklorists). Conference Abstracts. – Tartu, Estonia : Deparnment of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu. – 2017, June 9-10. – P. 11.

12. Волковичер Т. М. «Под крестом моя могила, на кресте моя любовь…»: многозначность вышитых надписей, или сюжетно-эпиграфические рушники – новая традиция XX века в условиях глобализации / Т. М. Волковичер // Зборнік дакладаў і тэзісаў 7 Міжнароднай наукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва». – Мінск, 2017. – Т. 1. – С. 688-690.

13. Volkovicher Tetiana. Fence, Well, Grave and River as Boundaries between Ours and Theirs on the Ukrainian Epigraphic Towels / Tetiana Volkovicher // Us and Them: Exploring the Margins (6th International Conference of Young Folklorists). Conference Abstracts. – Vilnius, Lithuania : Institute of Lithuanian Literature and Folklore. – 2016, June 1-3. – P. 29-30.

14. Волковічер Т. Абсолютна і відносна синонімія сюжетно-епіграфічних рушників / Т. Волковічер // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформ. фонд; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 137-142.

15. Волковичер Татьяна. Попугай ара, мужик с котомкой и балалаечник: формульные элементы на сюжетно-эпиграфических рушниках конца ΧΙΧ – первой половины XX века / Татьяна Волковичер // Антропология. Фольклористика. Социолингвистика. Сборник тезисов. – Санкт-Петербург : Европейский университет в Санкт-Петербурге. – 2016. – С. 13-19. – Режим доступа : https://eu.spb.ru/images/et_dep/asf5/TezisyAFS2016.pdf.

16. Волковичер Т. М. Тын как граница «своего» и «чужого» пространства на сюжетно-эпиграфических рушниках конца ΧΙΧ – первой половины XX века / Т. М. Волковичер // Антропология пространства : сб. тезисов конференции молодых ученых. – Москва : РГГУ, Центр типологии и семіотики фольклора. – 2016. – С. 61-63.

17. Волковічер Т. «Поцилуй же мэнэ на прощаніе…»: Вплив війн першої пол. XX ст. на сюжети і написи українських рушників» / Т. Волковічер // Збірник матеріалів VI Студентської міжвузівської науково-практичної конференції «Україна у світових війнах XX ст.». – 2015. – С. 85-93.

18. Волковічер Т. Межові локуси на українських сюжетно-епіграфічних рушниках / Т. Волковічер // Матеріали науково-практичної конференції «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській». – 2015. – С. 83-85.

19. Волковічер Т. Українські сюжетні рушники з написами (кін. XIX – перша пол. XX ст.): взаємодія народної і масової культури» / Т. Волковічер // Актуальні питання культурології : альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства РДГУ. – 2014. – Вип. 14. – С. 34-39.

Освіта:

2015 – 2018 рр. – аспірантка відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України.

2013 – 2015 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова” (диплом магістра з відзнакою).

2013 – 2015 рр. – Інститут післядипломної освіти Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”, спеціальність “Правознавство” (диплом бакалавра).

2009 – 2013 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова” (диплом бакалавра з відзнакою).

Додаткові відомості:

13 серпня 2012 р. – 24 серпня 2012 р. – проживання в англійській сім’ї (United Kingdom, Cambridge), навчання на курсах англійської мови в Regent Cambridge (рівень С1 –  Advanced).